Riihimäen varuskunnan upseerikerho       
Etusivu
Tilojen esittely
Kerhoravintola
Historiaa
Tilaisuudet
Tiedotteet
Yhdistyksen säännöt
Hallitus
Jäseneksi
Linkit

RIIHIMÄEN VARUSKUNNAN UPSEERIKERHO R.Y:N SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1. §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään kerhoksi, nimenä on Riihimäen varuskunnan upseerikerho r.y. ja kotipaikkana Riihimäen kaupunki.

KERHON TARKOITUKSENA ON

2. §

- Kehittää ja ylläpitää varuskunnan päällystön keskuudessa yhteenkuuluvuutta ja hyvää upseerihenkeä.
- Edistää jäsenten ammatillista kehitystä sekä antaa jäsenille mahdollisuus vapaa-ajan viettoon ja perhejuhlien järjestämiseen kerhon tiloissa.
- Pitää yhteyttä muihin maanpuolustustyötä tekeviin järjestöihin ja Riihimäen alueen väestöön yhteishengen luomiseksi.
- Tutustuttaa tulevat reserviläiset kerhotoimintaan vapaaehtoisen maanpuolustustyön osana.

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI KERHO

- Hoitaa kerhorakennusta ja käyttöön osoitettuja tiloja, joita käytetään varuskunnan joukko-osastojen ja - yksiköiden edustustiloina.
- Ylläpitää kerhoravintolaa
- Järjestää jäsenilleen ja heidän vierailleen juhla- ja koulutustilaisuuksia sekä kerhoiltoja muiden järjestöjen kanssa.
- Järjestää arpajaisia, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä järjestää maksullisia luento- ja seminaaritilaisuuksia.
- Hankkii tarvittavat luvat.

JÄSENYYS

3. §

Kerhossa on:

Kunniapuheenjohtaja, joksi voidaan kutsua erittäin ansiokkaasti kerhon puheenjohtajana toiminut henkilö.

Kunniajäseniä, joiksi voidaan kutsua kerhon toimintaa ansiokkaasti tukeneita henkilöitä.

Varsinaisia jäseniä, joiksi pääsevät:
1. puolustusvoimien tai puolustusministeriön palveluksessa olevat upseerit, erikoisupseerit, sotilaspapit, sotilasvirkamiehet ja näihin rinnastettavissa päällikköasemassa olevat virka-, toimi- tai työsopimussuhteiset siviilihenkilöt,
2. vakinaisesta palveluksesta reserviin tai eläkkeelle siirtyneet.

Kannattavia jäseniä, joiksi voidaan hyväksyä:
Maanpuolustusyhdistykset, paikallisen tai lähiseudun reservin upseerikerhon jäsenet tai Riihimäen alueella toimivat johtavassa asemassa olevat henkilöt sekä Riihimäen varuskunnassa virka- , toimi- tai työsopimussuhteessa palvelevat henkilöt.

Kerhon varsinaisilla ja kunniajäsenillä on äänioikeus kerhon kokouksissa.

Kerhon kannattavilla jäsenillä on kerhon kokouksissa puhe-, mutta ei äänioikeutta. Kaikilla kerhon jäsenillä on kerhon kokouksen hyväksymät jäsenetuudet. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

4. §

Kerhon hallitus tai kerhon kokous hyväksyy kerhon jäsenet. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenet hyväksyy kerhon kokous yksimie- lisellä päätöksellä. Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjalli-sesti kerhon hallitukselle. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi kerhon jäsenyydestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta. Hallitus ilmoittaa erosta jäsenelle.

5. §

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksu on suoritettava kuluvan vuoden kesäkuun viimeiseen päivään mennessä. Uusille jäsenille liittymisvuosi on maksuton. Jäsenmaksuvapaus koskee myös toisesta kerhosta siirtyneitä sinne jäsenmaksunsa siirtymisvuonna maksaneita jäseniä.

KERHON KOKOUKSET

6. §

Kerhon kokouksia ovat kevät- ja syyskokous sekä ylimääräinen kokous.

Hallitus kutsuu kerhon kokoukset vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan jäsenille jaettavassa tiedotteessa ja kerhon ilmoitustaululla. Jos kymmenesosa (1/10) jäsenistöstä kirjallisesti vaatii, on kerhon hallitus velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kerhon kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kokoonkutsuttu.

7. §

Syyskokous järjestetään marraskuun aikana.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,
- valitaan hallitus 10. §:n mukaisesti, kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
- käsitellään ja hyväksytään seuraavan toimikauden toiminta- ja taloussuunnitelma
- käsitellään jäsenten esittämät asiat, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle lokakuun loppuun mennessä.

Kevätkokous järjestetään maaliskuun loppuun mennessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- käsitellään ja hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus,
- käsitellään ja hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös,
- käsitellään tilintarkastajien kertomus ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä,
- käsitellään hallituksen ja jäsenistön esittämät asiat, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään yhtä (1) päivää ennen kokousta.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

8. §

Kerhon varsinaisilla-, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on kullakin yksi (1) ääni. Valtakirjat, joita saa olla yhdellä jäsenellä enintään viisi (5), luovutetaan ennen kokouksen alkua hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille.

9. §

Vuosikokouksissa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä sääntömuutoksista tai kerhon lakkauttamisesta, jolloin hyväksymiseen tarvitaan vähintään kolme neljännestä (3/4) annetuista äänistä. Äänestys suoritetaan avoimena äänestyksenä, ellei suljettua lippuäänestystä vaadita.

HALLITUS JA SEN KOKOUKSET

10. §

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle vähintään yhtä (1) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä on paikalla. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokouksessa päätetään asiat enemmistöperiaatteella. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, kuitenkin henkilövaaleissa arpa.

Kerhon hallitukseen kuuluu:
- puheenjohtaja
- varapuheenjohtaja
- kerhomestari, jolle valitaan varamies
- neljä jäsentä ja
- neljä varajäsentä.

Hallitus valitaan kerhon varsinaisista jäsenistä pyrkien noudattamaan tasapuolisuutta varuskunnan eri työpisteissä työskentelevien sekä reservissä ja eläkkeellä olevien jäsenten suhteen. Hallitus valitsee sihteerin, kirjanpitopäällikön ja palkkaa kerhoravintolan henkilöstön. Kerhon emännällä on puheoikeus kerhon hallituksen kokouksissa, kun käsitellään kerhoravintolan ylläpitoa koskevia asioita.

11. §

Kerhon toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen ja toimihenkilöiden toimikausi on kalenterivuosi. Tilit on toimitettava seitsemän (7) päivää ennen kevätkokousta tilintarkastajille.

12. §

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Kerhon laskut maksaa kerhomestari tai hänen varamiehensä kerhon tililtä ja menot hyväksyy puheenjohtaja.

13. §

Jos kerhon toiminta lopetetaan, sen varat käytetään kerhon tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi lopettamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


Riihimäellä 27.9.2001
Riihimäen varuskunnan upseerikerho,
Varuskunta rak 40, 11310 RIIHIMÄKI
Puhelin: 040 709 9208
Email: mira.mikkola ät lounaskafe.fi

Copyright Sofus Oy 2004